Services

   
 

ESL - Universities - Schools

ให้คำปรึกษา แนะนำ และสมัครเรียน รวมทั้ง

ดำเนินการยื่นขอเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง

มาศึกษาที่ สหรัฐอเมริกา จัดหาสถานที่เรียน

ที่ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆในสหรัฐอเมริกา

 

Documents

จัดทำและเตรียมเอกสารสมัครเรียน พร้อมหลังฐาน

ต่างๆเพื่อยื่นขอ i-20 จัดส่งถึงบ้าน สำหรับใช้ขอ Visa

รวมทั้งกรอกเอกสารและนัดวันสัมภาษณ์

กับทางสถาณฑูตสหรัฐอเมริกา และซ้อมสัมภาษณ์

สำหรับการตอบคำถามและเอกสารอื่นๆที่ต้องใช้

 

 
Apartment - Home Stay - Host Family
 
เราบริการจัดหาที่พักในรูปแบต่างๆ ตามความ
 
ต้องการของนักเรียนแต่ละคน ที่สะดวกและ
 
ปลอดภัยใกล้สถานที่เรียน ไม่ว่าจะเป็น Host
 
Family, Apartment หรือ Home Stay
 
โดยมีทั้งแบบพักเดี่ยวและแชร์ห้องพัก
     
 

Advice

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมาเรียนที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยให้คำปรึกษาจากวัตถุประสงค์

ความต้องการ และงบประมาณ ของนักเรียนแต่ละคน

เราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นอันดับแรก

 

 

 

Travel

เรามีโปรแกรมต่างๆ สำหรับการท่องเที่ยวตามสถาณที่

ที่น่าสนใจ ทั้งจากทางเรา และทางสถาบันต่างๆ

รวมทั้งคำแนะนำ สำหรับคนที่สนใจเดินทางไปเที่ยว

ด้วยตนเอง ตามโอกาสพิเศษต่างๆ

 

 

Advice

การบริการคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เราบริการ

นักเรียนทุกคนจากประสบกาณ์ด้วยความเต็มใจ

เรารับประกันว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการบริการ

ที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดจากเรา โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเรียน

 

     
     
Visitors: 91,747