PHILIPPINE

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

General & Semi-Intensive English

General English (20 lessons per week / 15 hours)

Semi-Intensive English (24 lessons per week /18 hours) 

 

สมัครเรียนหลักสูตรนี้จะได้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจนถึงระดับสูง

หลังสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับ นักเรียนที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทั้ง  4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 

 Intensive English 

(30 lessons per week / 22.5 hours)

หลักสูตรนี้เรียนควบคู่กับ General English สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติม

ในจุดที่อ่อนผ่านทางเลือกของวิชาเลือก เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้นเวลาจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้

ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม

การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ

 

 

Academic  Semester / Year

(20 Lessons, 24 Lessons, 30 Lessons)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระยะเวลา24สัปดาห์ขึ้นไป ไม่ว่าจะเพิ่มความเชี่ยวชาญ

ในภาษาอังกฤษหรือเสริมประวัติการทำงาน เพิ่มโอกาสการทำงานที่ดีขึ้น

 

 

 

 

Visitors: 45,465